เครือข่ายร่วมสร้างห้องสมุดมีชีวิต

Home  >>  health news  >>  เครือข่ายร่วมสร้างห้องสมุดมีชีวิต

เครือข่ายร่วมสร้างห้องสมุดมีชีวิต

20
Sep,2017

off

ดึงความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมสร้างห้องสมุดมีชีวิต ประชุมภาคีส่งเสริมการอ่านเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการวางแผนจัดกิจกรรมและการใช้พื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมภาคีส่งเสริมการอ่านเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการวางแผนจัดกิจกรรมและการใช้พื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านของกรุงเทพมหานคร อาทิ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (TK Park) มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย บริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์ สาส์น จำกัด ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักหอสมุดแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร บริษัท สถาพร บุ๊ค สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบ ฯลฯ และหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมการอ่าน ร่วมประชุม ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นการนำต้นทุนทางปัญญาจากพลังความร่วมมือของเครือข่าย ทำให้ห้องสมุดทั่วกรุงเทพฯ มีชีวิต ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงและสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.